Engagemang

För att bli verkligt engagerad i en verksamhet måste man uppleva den egna insatsen som meningsfull. Målet med verksamheten måste stämma med de egna värderingarna.

Atmosfären i gruppen måste också vara sådan att den stimulerar till initiativ och aktivitet. Förutsättningarna för en stimulerande arbetsmiljö måste skapas av den som svarar för ledningen av verksamheten. Stor inverkan på arbetsklimatet har därutöver de olika deltagarnas attityder.

Det är naturligt att man som deltagare i ett arbete vill få bekräftat att ens insatser har bidragit till det eftersträvade resultatet och att detta uppmärksammats. Erkännandet kan ta sig formen av en verbalt uttalande, en fysisk kontakt eller en påverkan på den lönemässiga ersättningen.