Förändringsarbete

Struktur

För att genomföra en förändring effektivt är det nödvändigt att ha en strukturerad beskrivning av utgångsläget samt målet för förändringen.

Man måste planera vilken tid förändringen tar och när den ska genomföras.

Man måste organisera resursanvändningen så att man arbetar på ett effektivt sätt.

Arbetet ska följas upp vilket kräver att man har möjlighet att mäta framstegen och resursanvändningen i arbetet.


Kommunikation

En fungerande kommunikation med alla berörda av förändringen är en förutsättning för framgång.

Informationen som kommuniceras måste vara tydlig för alla medverkande. Det gäller att finna de rätta uttrycken för varje berörd person.

Grupper av personer som samverkar om en uppgift finner oftast begrepp som underlättar kommunikationen, det bildas en jargong som kan vara yrkesbaserad eller baserad på en viss geografisk lokalitet.

Kommunikationen ska planeras så att den sker i rätt tid, inte för tidigt eller för sent.


Mänskliga faktorer

För att bli verkligt engagerad i en verksamhet måste man uppleva den egna insatsen som meningsfull. Målet med verksamheten måste stämma med de egna värderingarna.

Många personer vill verka i en trygg miljö. Planer på förändringar skapar lätt oro. Förändringsarbetet bör drivas så att det stillar denna oro.

En atmosfär av tillit måste skapas genom en öppenhet i kommunikationen.

I grupper av människor finns ofta ett maktspel. I en förändringssituation är det viktigt att hantera detta maktspel så att människor inte känner sig manipulerade. Det gäller att vara så klar och tydlig som möjligt för att förändringen ska gå smidigt.