Verksamhetsmodeller

Verksamhetsmodell
Det är angeläget att inse att varje modell bara ger en begränsad information om organisationen. Denna insikt kan ge en lämplig grund för lyckade förändringsprojekt.

Organisationer är många saker på samma gång. De är komplexa och paradoxala. Därför är utmaningen att leda dem så stor. I en given situation kan det finnas en mängd olika krafter i olika dimensioner som har inverkan på hur styrningen påverkar verksamheten.

Man kan använda olika metaforer eller bilder för att beskriva en organisation. Man kan se organisationer som mekanismer som måste utvecklas med ingenjörskonst för att senare upptäcka att dessa mekanismer är beroende av människor som måste ge dem liv. Man kan bli fångad av att se verksamheten som en lärande organisation som utvecklas som en mänsklig hjärna och förbise de internpolitiska maktspelet som kan blockera lärandet. Eller man kan bli fångad av att studera detta maktspel och missa omvärldsförändringar som helt förändrar verksamhetens förutsättningar.

Ansatsen att ta fram
strukturerade verksamhetsbeskrivningar är en viktig, i många fall nödvändig, åtgärd för att effektivisera en organisation. Den måste dock kompletteras med andra perspektiv på verksamheten.